Rozwój mowy w pierwszym roku życia (J. Cieszyńska M. Korendo, 2014)
2 miesiąc
- wokalizacje pierwszych samogłosek;
- wydawanie dźwięków, które nie przypominają ludzkiej mowy.
4 miesiąc
- doskonalenie repertuaru samogłosek;
- pojawienie się pierwszych (prymarnych) spółgłosek.
6 miesiąc
- powtarzanie (naśladowanie)sylab charakterystycznych dla języka narodowego;
- gaworzenie samonaśladowcze.
8 miesiąc
- naśladowanie, powtarzanie oraz samodzielna wokalizacja sylab;
- rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym.
9 miesiąc
- pojawienie się gestu wskazywania palcem;
- poczatek kształtowania się pola wspólnej uwagi oraz rozumeinia intencji komunikacyjnych.
10 miesiąc
- pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych;
- rozumienie prostych słów (najczęściej rzeczowników w mianosniku).
12 miesiąc
- rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów, czynności;
- samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów;
- powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego.

Rozwój mowy w drugim roku życia (J. Cieszyńska M. Korendo, 2014)
13-16 miesiąc
- posługiwanie się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności;
- wyrazy głównie amorficzne, zbudowane z reduplikowanych sylab otwartych;
- doskonalenie zdolności dzielenia uwagi z dorosłymi.
18 miesiąc
- dalszy rozwój słownictwa, wypowiedzi w większości jednowyrazowe, rzadziej dwuwyrazowe bez odmiany;
- rozwój rozumienia prostych zdań (głównie polecenia i zakazy).
24 miesiąc
- stały wzrost słownictwa;
- pojawienie sie wypowiedzi dwuwyrazowych i początki fleksji, jako pierwsza pojawia sie deklinacja;
- w odmianie czasownika najczęściej uzywana jest 3 os. lp, także w znaczeniu 1 os. trybu orzekającego;
- występują także formy 2 os. lp trybu rozkazującego.

Rozwój mowy w trzecim roku życia (J. Cieszyńska M. Korendo, 2014)
- stały wzrost słownictwa;
- rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego (brak jedynie głosek dziąsłowych; stopniowe ustępowanie charakterystycznej miękkości spółgłosek);
- szybki rozwój konstrukcji skladniowych (budowanie wszystkich typów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie);
- wzrost sprawności komunikacyjnej i społecznej.

Rozwój mowy w wieku przedszkolnym (J. Cieszyńska M. Korendo, 2014)
wiek 4 lata
- stałe bogacenie słownictwa, budowanie zdań rozwinietych i złozonych;
- rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego (pojawienie się głosek dziąsłowych, oprócz "r")
- częste używanie wyrazów nazywających cech - wzrost liczby przymiotników i przysłówków;
- spadek liczby neologizmów dziecięcych i błędów gramatycznych;
- wiek pytań - lawinowo wzrastająca liczba pytań, pojawienie się pytania dlaczego?;
- swobodne nazywanie relacji przestrzennych wyrażeniami przyimkowymi.

wiek 5 i 6 lat
- w pełni ukształtowany system fonetyczno-fonologiczny;
- wzrost zdolności narracyjnej;
- początki kształtowania się wiedzy metajęzykowej;
- znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnej;
- swobodne operowanie elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego.